Látogatók száma: 0347176
» Heti ünnepszemle » Imák » Katekézis
» Szentbeszédek » Püspöki körlevelek » Pápai megnyilatkozások


 2015. december 20. és 25.

ADVENT 4. VASÁRNAPJA

URUNK SZÜLETÉSE: KARÁCSONY

Csodálatos az Úr jövetele! Jön, mint Dávid Fia és Isten Fia, mint jó Pásztor és Király, az Újszövetség Főpapja és Áldozata, Testvérünk és örök Segítőnk, távolból is közeli Társunk!

KEZDŐÉNEK                                                      Iz 45, 8

Harmatozzatok, egek, onnan felülről, és ti felhők, hullassátok közénk az Igazat! Nyíljék meg a föld, és teremje az Üdvözítőt!

OLVASMÁNY                                                       Mik 5, 1–4a

A válaszott nép vezetői nem mindig álltak hivatásuk magaslatán. A közösség javát és érdekeit nem képviselték, sokkal inkább magukkal törődtek. Isten ezért megígéri Dávidnak, hogy az ő családjából igaz pásztort küld népének. Ő majd összegyűjti a szétszórt népet, sőt a pogányoknak is békét hirdet.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                    79. Zsoltár

Válasz: Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk.

SZENTLECKE                                                Zsid 10, 5–10

Az ószövetségi istentiszteletekben nem telt kedve Istennek. Ezért elküldte Fiát a világba, hogy új áldozatot mutasson be neki. Krisztus tökéletes engedelmessége kedves volt Isten előtt és elfogadta azt engesztelésül a világ bűneiért. Mi is csatlakozhatunk az Újszövetség áldozatához: ezért is jeleníti meg közöttünk ezt minden szentmise.

ALLELUJA                                                                     Lk 1, 38

Íme, az Úrnak szolgálóleánya * legyen nekem a te igéd szerint.

EVANGÉLIUM                                             Lk 1, 39–45

A Boldogságos Szűzanyát rokona, Erzsébet áldottnak és boldognak mondja. Áldottnak, mert egészen kivételes üdvrendi méltóságot kapott: ő lett az Úr anyja. Boldognak pedig azért mondja, mert hitével példaképe lesz mindenkinek. Hittel fogadta el az isteni üzenetet, és egész életét az Úr szolgálatának szentelte.

RÖVID FOHÁSZOK

Áraszd, Urunk, Szentlelked erejét világszerte elterjedt és itt egybegyűlt egyházadra! * Add áldásodat, Ferenc pápánkra, püspökeinkre és lelkipásztorainkra, hogy hivatásukat szent buzgósággal teljesítsék! * Add áldásodat a nemzetekre, hogy őszinte szeretettel közeledjenek egymáshoz! * Add áldásodat egyházközségeinkre, hogy egyre gyarapodjék a boldog jövőért áldozatot vállaló, gyermekszerető családok száma!

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Minden egyes szentmise Jézus önátadására emlékeztet minket. A szentáldozás által erőt ad nekünk, hogy mi is követni tudjuk példáját.

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                          Iz 7, 14

Íme, a Szűz fogan, Fiút szül, és Emmánuelnek nevezi el.

ELMÉLKEDÉS

Értse meg mindenki, hogy Isten igazi szeretete nem könnyhullásban, nem érzelgősségben áll..., hanem abban, hogy szolgáljuk Istent igazságban, lelki erőben és szeretetben.               Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz

 

GYERMEK SZÜLETETT

Hány templom, hány otthon ablaka világít! Hány ember fogadja örömmel a jóhírt: Krisztus Jézus született! Ugyanakkor hány családban csupán külsőség ez az este. A karácsonyfa ragyog, de sötétség tartja hatalmában a lelkeket. Ragyogj be, égi Kisded, a szívek rejtekébe!

Karácsonykor az üdvtörténet kimagasló eseményére emlékezünk. Jézus születésének örül az egész föld. Imádja őt minden teremtmény: az angyalok és az emberek. Aki az ő dicsőségét szolgálja, elnyeri lelke békéjét. Az Isten Fia a világ életéért lett emberré. Az Eucharisztia kenyerét is azért adja nekünk, hogy boldog földi és örök életünk legyen.

Suenens bíboros szavaival kérjük: Urunk, adj nekünk szemet, hogy a Gyermekben fölismerjük Isten mosolyát. Adj nekünk új szívet, hogy befogadjuk őt, hogy megértsük üzenetét. Végül adj erőt, élő lelket, hogy az Úr nyomában járjunk egész életünkön át.

Jézus Krisztusban megjelent közöttünk a világ világossága, hogy megvilágítson minden embert. Őáltala megismertük Isten teremtő és üdvözítő tervét. Akik hittel fogadják és magukévá teszik tanítását, azok Isten gyermekei és országának örökösei lesznek.

 

KARÁCSONYI GONDOLATOK

Tudta Isten, hogy mire van szüksége a világnak. Fiában fényt küldött, hogy eloszlassa a sötétséget. Életet küldött, hogy a halál ne győzedelmeskedjék. Magához ölelte a szeretetet éhező embert.

A megtestesülés titka tárul ki előttünk. Az Ige az örök Atya ölén... Az Ige a jászolban... A mindenséget a Fiú tartja fenn, kezében vagyunk. Szívén viseli ügyünket. Isten minden angyalával és szentjével boruljunk le előtte!

* * *

Isten és ember találkozásainak legszebb helye az ünnepi asztal. Amikor elérkezett az idõk teljessége Isten Jézus Krisztusban asztalközösséget vállalt mindazokkal, akik hallgattak a meghívásra. Jézus az utolsó vacsorán saját magát adta ételül és italul. A szentegyház (templom) közepén ott áll Isten lakodalmas népének asztala az Ige és az Eucharisztia felszolgálására mindaddig, amíg az Úr el nem jön. A család asztala is ezért fontos.

* * *

Jézus születésénél kezdődik az Újszövetség és mindjárt a kezdet kezdetén, első pillanatban a félelmetes Isten-képet összetöri, az újat pedig elénk állítja, ahol az Isten emberi arcot vett fel. Nyugodtan szemébe nézhetünk, Ő pedig ránk mosolyog.

ÁLDOTT ÉS BÉKÉS KARÁCSONYT! 

2015. december 13.

 

ADVENT 3. VASÁRNAPJA

 

 

A kereszténység az öröm vallása. Kitűnik ez abból is, hogy még a két bűnbánati időben (Adventben és Nagyböjtben) is egy-egy vasárnapot az örömnek szentel. Ilyen a mai nap is. Egyházunk példája szerint használjuk fel mi is az igazi örömnek, az Istennel való találkozásnak sok és különféle alkalmát. Ilyenek például: az imádság csendje, a közösségben gyakorolt szeretet és a jócselekedetek felett érzett öröm.

KEZDŐÉNEK                                                   Fil 4, 4–5

Örüljetek az Úrban szüntelenül: újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van!

OLVASMÁNY                                                   Szof 3, 14–18a

Egyéni és közösségi életünkben nemegyszer letérünk az Isten útjáról. Szükségünk van üdvös figyelmeztetésre és megérdemeljük a fenyítést is. A hívő ember komolyan veszi az Úr szavát és kész a megtérésre. Tudja, hogy ennek nyomában lelkét vigasztalás és öröm tölti el.

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                       Iz 12, 2–3. 4bcd. 5–6

Válasz: Ujjong és zengjél háladalt, *

             Mert nagy és szent a te Megváltód.

 

SZENTLECKE                                                      Fil 4 ,4–7

Jézus megígérte, hogy Egyházában együtt lesz övéivel a világ végéig. A vele való találkozás lelki békét és megnyugvást ad nekünk. Használjuk ki az alkalmat arra is, hogy bizalommal eléje terjesztjük kéréseinket. Hiszen ő a kegyelem és az üdvösség forrása.

ALLELUJA                                                                       Iz 61, 1

Az Úr lelke van rajtam * elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek.

EVANGÉLIUM                                             Lk 3, 10–18

Keresztelő Szent János bűnbánatra és megtérésre hívja fel a nép figyelmét. Ez teremti meg ugyanis a kiengesztelődést Istennel és az emberekkel. Lelki megújulásunknak azonban tettekben is meg kell mutatkoznia: mindenben igyekezzünk teljesíteni Isten akaratát, felebarátaink iránt pedig legyen meg bennünk az őszinte jóakarat és szeretet.

RÖVID FOHÁSZOK

Neveld, Urunk, jóságra népedet, és engedd, hogy híveid jóságát megismerje minden ember! * Add, hogy Szentatyánk, Ferenc pápa és püspökeink a társadalmi igazságosság és szeretet lankadatlan hirdetői legyenek! * Ébreszd fel a világ népeiben a testvéri egybetartozás tudatát és a segítő szeretetet! * Add, hogy szeressük az igazságot, és tartsuk tiszteletben embertársaink jogait! * Adj bátorságot a félénkeknek, gyógyulást a betegeknek, vigasztalást a szomorúaknak! * Tisztísd meg szívünket a Szentlélek tüzével, hogy jól előkészüljünk a közelgő ünnepekre!

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Az Eucharisztiában közel van hozzánk az Úr. Az ő titokzatos jelenléte szeretetre indít minket Isten és embertársaink iránt.

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                   Vö. Iz 35, 4

Mondjátok a csüggedt szívűeknek: Bátorság! Ne féljetek! Nézzétek, eljön a mi Istenünk, hogy szabadulást hozzon nekünk.

ELMÉLKEDÉS                IMÁDSÁG TANÚSÁGTÉTELÉRT

Taníts meg engem, Uram, hogy mindig dicsőségedet, igazságodat és akaratodat hirdessem. Ne csak prédikációkkal, ne csak szavakkal, hanem példámmal is, annak titokzatos erejével és megnyerő hatásával, amit teszek. Add, hogy az életszentség által lássák meg rajtam az emberek, hogy hozzád hasonlítok és túlárad bennem a szeretet, amely szívemet feléd ragadja.

           (John Henry Newman)

 

GAUDETE = ÖRVENDJETEK

Az adventi öröm vasárnapja a mai (Gaudete in Domino, vö. Fil 4, 4–6). E napon szabad rózsaszínben mondani a szentmisét, és szólhat az orgona is. Az Anyaszentegyház, mint jó anyánk, ezzel enyhíti a szent idő szigorúságát, és a reményt táplálja bennünk. Az öröm forrása ugyanis nem más, mint ez: „az Úr közel van hozzánk!” Az Úr közelségének öröme nyugodt, aggódásmentes bizodalmat, szívbeli békét és derűt közöl. Ez őrzi meg a világ sok baja és veszélye közt a keresztényt az élet nagy Adventjében, Krisztus eljövetelének napjáig. Akkor tudjuk csak igazán felfogni Isten szeretetét, ha átéljük, hogy az egész világ Ura az, aki eljött megmentésünkre. A közeledő Karácsony várakozásában imádsággal virrasszunk!

 

AZ ADVENT LELKI MESTEREI

Izajás próféta, a vágyakozás tanítója; Keresztelő Szent János, a felkészülés tanítója; Szűz Mária, az önátadó, alázatos várakozás tanítója.

 

ADVENTI GONDOLATOK

Advent nagy misztériuma: Jézus indul felém, és én indulok Felé. Milyen rövid az én utam: térdre ereszkedem, összeteszem kezem, és Rá gondolok.      Gyökössy Endre

 

Nem a jó Istenben, hanem Isten jóságában kell hinnünk. Isten jósága pedig nem érzelem, hanem élő valóság: Jézus Krisztus.                                         Gyökössy Endre

 

Az Advent minden évben új kezdet: megújulás. Útépítés Isten és egymás felé. Ne valami (vásárlás, nyüzsgés, rohanás), hanem Valaki foglalja el lelkünkben Adventünk és Karácsonyunk középpontját: az a Valaki, aki miatt van a Karácsony!                                         Kovács János

 

Érdekes: az igazi csodák mily csendben történnek. Keresd a szív csendjét, az érzékek csendjét, a benső ima csendjét! Ott rátalálsz Istenre, aki az örök Csend.

Antoine de Saint-Exupéry


Magyar Kurir Uj Katolikusok DRS.de Vatikani Radio